Prezes Rady Ministrów uhonorował 24 naukowców nagrodami za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i wdrożeniową. Wśród nich znalazł się dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ z Wydziału Prawa i Administracji, który otrzymał nagrodę za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.

W dniu 15 maja 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze odbył się konkurs krasomówczy dla studentów trzeciego roku prawa Wydziału Prawa i Administracji UZ. Organizatorem konkursu był mgr Kornel Sadowski, u którego w bieżącym semestrze studenci odbywają zajęcia z kazuistyki z postępowania cywilnego.

Uprzejmie informujemy, że profesor A. Wudarski został powołany na członka kuratorium Stowarzyszenia Instytutu Badawczego Prawa Gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej w Wiedniu (Forschungsinstitut für Mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht – FOWI).

Uprzejmie informujemy, że Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk przyjęła profesor Arkadiusza Wudarskiego do Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Studia Prawnicze”.

W dniu 18 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wydziałowy etap III ogólnopolskiego konkursu wiedzy o postępowaniu cywilnym. Konkurs organizowała Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Cywilnego.

W dniu 4 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Problemy dowodowego postępowania cywilnego w teorii i praktyce”. Konferencję organizowała Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze.

Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego naszego Wydziału w ramach współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina gościła w dniach 20 – 22 marca 2019 r. przedstawicieli Zrzeszenia Prawników Polskich.