Ogłoszenia

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) podległa Prezesowi Rady Ministrów przygotowuje młodych ludzi do pracy w administracji publicznej. Kształcenie w KSAP jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas studiów wyższych. W tym celu wyposażamy naszych słuchaczy w specjalistyczną wiedzę, kształtujemy postawę służby społeczeństwu oraz rozwijamy zdolności menedżerskie. Dyplom Krajowej Szkoły umożliwia uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej.

Zapraszamy do nas wszystkich młodych ludzi, zarówno z doświadczeniem w administracji, jak i bezpośrednio po studiach magisterskich (jednolitych oraz drugiego stopnia).

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz na związane z nią przenoszenie obron prac magisterskich na wrzesień, Dyrekcja Krajowej Szkoły podjęła decyzję o możliwości warunkowego dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego do KSAP tych osób, którym termin obrony pracy magisterskiej został wyznaczony nie później niż termin zakończenia drugiego etapu rekrutacji (tj. nie później niż 2 października 2020 r.).

Dokumenty przyjmowane są do 14 sierpnia, a rozpoczęcie egzaminów zaplanowano na 28 sierpnia br.

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie powyższych informacji wśród studentów, pracowników za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji, m.in. na stronie internetowej, w mediach społecznościowych.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz programu kształcenia znajdują się na stronie KSAP: www.ksap.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną o rekrutacji i nauce w KSAP!

Serdecznie zapraszamy!
Zespół KSAP

Informujemy, że w dniach 3-7 sierpnia br. dziekanat WPiA będzie nieczynny.

Przyjmuje się następujące formy zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich dla poszczególnych kierunków i lat studiów na Wydziale Prawa i Administracji UZ:

1. dla studentów II i IV roku prawa oraz II roku administracji I st. zaliczenie praktyk następować będzie poprzez zaliczenie na ich poczet przedmiotów zrealizowanych w semestrze letnim 2019/2020 zgodnie z poniższym wykazem:
- Na kierunku Prawo: studenci II roku – Kazuistyka prawo cywilne część ogólna, Prawo karne- kazuistyka, studenci IV roku -Prawo karne z elementami procesowego – kazuistyka, Prawo finansowe.
- Na kierunku Administracja: studenci II roku St. Stacjonarne - Technologie informatyczne w administracji, Ustrój i zadania samorządu terytorialnego, Wprowadzenie do administracji elektronicznej, Zarządzanie projektami w sektorze publicznym.

2. dla studentów I roku prawa oraz II roku administracji I stopnia – do zaliczenia praktyk wymagany jest udział w dodatkowych zajęciach (konsultacjach) w wymiarze 5 godzin lekcyjnych przygotowanych i prowadzonych przez koordynatora praktyk, a poświęconych zrealizowaniu efektów kształcenia z tego przedmiotu w postaci zapoznania się dokumentacją i regulaminem oraz zasadami odbywania praktyk w poszczególnych podmiotach, zrealizowanych do dnia 14 września 2020 r.
(obowiązkowe dla osób, które nie odbyły praktyk lub nie złożyły zaświadczenia o zwolnieniu z praktyk).

3. dla studentów wszystkich lat zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej przypadającej w roku akademickim 2019/2020 może nastąpić poprzez zaliczenie w jej poczet odbytych wcześniej przez studenta praktyk zawodowych, na podstawie dokumentów potwierdzających ich odbycie. Aby uzyskać zaliczenie w tym trybie, zgodnie z regulaminem praktyk na WPiA UZ student ma obowiązek przesłać dokumenty potwierdzające odbycie praktyk i ich zakres przesłać drogą mailową na adres Dziekanatu WPiA, właściwego koordynatora oraz w formie papierowej na adres Wydziału, przed upływem terminu do uzyskania zaliczenia i jego wpisu do indeksu elektronicznego. W przypadku osób, które pracują wystarczy przesłanie zaświadczenia o zwolnieniu z praktyk.

§ 2
Postanawia się przeniesienie części planowanego wymiaru godzin praktyk, wynikających z planu studiów dla I roku na kierunku Prawo w roku akademickim 2019/20 w wymiarze łącznie 85h do odbycia w roku akademickim 2020/2021.

Studenci, którzy dokonali wyboru przedmiotów wybieralnych, które nie zostaną uruchomione w roku akad. 2020-2021 oraz studenci, którzy nie dokonali wyboru przedmiotów decyzją Dziekan Wydziału zostali dopisani do przedmiotów uruchamianych. Zgodnie z wcześniejszą informacją nie ma możliwości przepisywania się.

Informacja MNiSW ws. ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych.

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego