Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

zgodnie z informacją przesłaną przez Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na UZ w sprawie realizacji przedmiotu "Wychowanie Fizyczne" w semestrze letnim 2019/2020 uprzejmie informuję, że częściowo będzie się on odbywał w formie zdalnej, a częściowo w postaci zajęć praktycznych, po zakończeniu okresu zawieszenia zajęć.. Zajęcia praktyczne będą realizowane dzięki udostępnieniu studentom obiektów sportowych Uniwersytetu Zielonogórskiego w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w dni wolne od zajęć obligatoryjnych, a także w formie zajęć wielogodzinnych np. w postaci dłuższej wycieczki nordic walking albo spływu kajakowego itp .

Z uwagi na obawę dużego obciążenia po powrocie do tradycyjnego trybu realizacji zajęć, przewiduje się, że co najmniej 30 % zaplanowanych godzin z tego przedmiotu będzie realizowanych w formie kształcenia zdalnego poprzez stronę SWFiS: http://ksztalcenie.uz.zgora.pl/html/swfs.php, gdzie zostanie utworzona zakładka „Kształcenie zdalne”, w której zamieszczane będą materiały dydaktyczne pozwalające na zrealizowanie zakładanych efektów uczenia się.

O kolejnych ustaleniach będą Państwo informowani na bieżąco.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym i zawieszeniem zajęć dydaktycznych od 11 marca 2020 r. do odwołania, uprzejmie przypominam, że nie jest to czas wolny od uczenia się i nauczania. Celem zawieszenia zajęć dydaktycznych nie jest odpoczynek od nauki, ale zapewnienie wymaganej względami epidemiologicznymi izolacji, co ma zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.
Wobec zalecenia, by w miarę możliwości zajęcia dydaktyczne były prowadzone na odległość, zaleca się korzystanie przez studentów z mailowego kontaktu z pracownikami realizującymi zajęcia z poszczególnych przedmiotów (we wszystkich formach – wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, seminaria dyplomowe). Prowadzący zajęcia są dostępni pod swoimi adresami e-mail, można także kontaktować się z nimi w sposób przez nich wskazany np. telefonicznie albo za pomocą innych kanałów informacyjnych.

Na stronie domowej Wydziału w zakładce Studenci/Materiały dydaktyczne będą sukcesywnie zamieszczane materiały dydaktyczne do pobrania bądź wskazówki w jaki inny sposób będą one przez poszczególnych prowadzących zajęcia udostępniane studentom (np. mailowo do starostów, bezpośrednio do grupy studenckiej etc.).

Przypominam także o zmianie zalecanej formy kontaktu z Dziekanatem na kontakt mailowy i telefoniczny.

Proszę bezwzględnie śledzić wszystkie informacje zawarte na stronie Wydziału, na stronie Uniwersytetu, a w szczególności zalecenia i komunikaty Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także monitorować swoje skrzynki mailowe.

Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
Dziekan WPiA

W związku z zawieszeniem realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów zawieszona jest także realizacja obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych określonych w programach studiów.

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 12.03.2020 r. (DZ. U z 2020 poz. 420) elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r.

Studenci, którzy dokonali wyboru przedmiotów wybieralnych, które nie zostaną uruchomione w roku akad. 2019-2020 oraz studenci, którzy nie dokonali wyboru przedmiotów decyzją Dziekan Wydziału zostali dopisani do przedmiotów uruchamianych. Zgodnie z wcześniejszą informacją nie ma możliwości przepisywania się.

Szanowni Studenci,

informuję, że w dn. 1 października 2018 r. Zarządzeniem nr 68 Rektora UZ wprowadzono na Uczelni indeks elektroniczny, który zastąpi dotychczasowy indeks papierowy. Jednocześnie również 1 października 2018 roku wszedł w życie nowy Regulamin studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim (wprowadzony Uchwałą nr 283 Senatu UZ z dn. 26.09.2018 r.).

Monitoring

Klauzula informacyjna