Ogłoszenia

W pierwszych dniach października br. na Wydziale Prawa i Administracji odbędą się spotkania informacyjno-adaptacyjne dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Spotkania, których przedmiotem jest zapoznanie studentów z zasadami odbywania studiów, przydział do grup zajęciowych z lektoratów językowych oraz zapoznanie z zasadami zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego odbędą z zachowaniem warunków reżimu sanitarnego w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji (bud. A-41) na Pl. Słowiańskim 9 w Zielonej Górze. Dokładny harmonogram spotkań zostanie opublikowany na stronie internetowej WPiA w ostatnim tygodniu września. Udział w spotkaniach jest obowiązkowy.

Obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich zostanie przeprowadzone w osobno ustalonym terminie, podanym do wiadomości na stronie domowej Wydziału (zakładka Ogłoszenia) w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (aplikacja GSuite –google meet).

Wyciąg z komunikatu Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dn. 2 września 2020 r.

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i czasowym ograniczeniem bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich ze studentami:

  1. Zajęcia dydaktyczne (niezależnie od formy – wykłady, ćwiczenia, laboratoria) w sem. zimowym roku akademickiego 2020/2021 dla wszystkich lat, kierunków i form studiów na WPiA UZ odbywać się będą w trybie zdalnym tj. z wykorzystaniem aplikacji GSuite – google meet/google classroom.
  2. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie zdalnej będą prowadzone z wykorzystaniem strumienia audio i wideo (streaming), według ustalonego planu zajęć, w czasie rzeczywistym, w sposób zapewniający studentom i prowadzącym zajęcia bezpośredni kontakt.
  3. Studenci są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w trybie zdalnym przy wykorzystaniu sprzętu (komputer/kamerka) oraz łącza internetowego o określonych parametrach technicznych. Uczestniczenie w przekazie poprzez strumień audio i wideo – może nastąpić w razie braku innych urządzeń – przy użyciu smartfonu.
  4. Studenci nieposiadający sprzętu lub łącza internetowego powinni ten fakt zgłosić Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji poprzez pocztę elektroniczną z adresu zarejestrowanego w systemie Dziekanat, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 31.10.2020 r. W uzasadnionych przypadkach studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych wykorzystując sprzęt i pomieszczenia uczelni z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i higieny wynikających z zaleceń Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz GIS.
  5. Na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji umieszczony zostanie link do systemu umożliwiającego studentom zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących realizacji zajęć zdalnych wraz z instrukcją korzystania systemu.

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland już po raz dwudziesty pierwszy przeprowadziło badanie „Studenci prawa w Polsce”. Jest to największy, w skali kraju, projekt badający opinię studentów prawa na tematy związane z edukacją prawniczą, szkolnictwem, praktykami oraz rynkiem prawniczym.

Od kilkunastu lat ELSA jest aktywnym uczestnikiem zmian jakie następowały nie tylko na wydziałach prawa w Polsce, ale również na rynku prawniczym. Stowarzyszenie, będąc istotnym głosem studentów prawa, bada ich oczekiwania i kierunki rozwoju realizując cele statutowe. Służy społeczności studenckiej i wpływa na korzystne zmiany w sferach będących obiektem zainteresowania studentów. Struktura Badania pozostaje niezmienna od lat. Składa się z segmentów takich jak: jakość kształcenia, aplikacja i zawody prawnicze, praktyki oraz ocena rynku prawniczego. Ankietowani zostali poproszeni o ocenę poszczególnych aspektów na ich wydziale, jak dostęp do pomocy naukowych, czy działalność pozanaukowa. Wśród pytań pojawiły się także kwestie dotyczące oczekiwań po odbyciu praktyk oraz najważniejsze problemy studentów, z którymi spotykają się na rynku pracy. W tym roku zebrano 1323 odpowiedzi z ponad 17 miast w całej Polsce. Warto zauważyć, że z roku na rok docieramy do coraz większej liczby studentów (kolejny wzrost liczby odpowiedzi względem ubiegłych lat).

 

https://www.elsa.org.pl/projekty-elsa/badanie-studenci-prawa-w-polsce/wyniki-badania-studenci-prawa-w-polsce-2020

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Szanowni studenci,

informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieszczono informację dotyczącą składania wniosków o stypendium ministra dla studentów: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

W informacji dla studentów znajduje się odesłanie do przepisów dotyczących stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców: https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

Treść Rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra jest na stronie http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000658

Treść Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra jest na stronie http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002297

Zgodnie z pkt. 3.3 informacji na temat stypendiów MNiSW: "Wnioski należy składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF). Możliwość składania wniosków zostanie udostępniona w dniu 1 października 2020 r."

Informacja o terminie i sposobie przekazywania wniosków do Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego udostępniona zostanie w pierwszej połowie września br.

Studenci, którzy dokonali wyboru przedmiotów wybieralnych, które nie zostaną uruchomione w roku akad. 2020-2021 oraz studenci, którzy nie dokonali wyboru przedmiotów decyzją Dziekan Wydziału zostali dopisani do przedmiotów uruchamianych. Zgodnie z wcześniejszą informacją nie ma możliwości przepisywania się.