Ogłoszenia

Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnej dla studentów ostatniego semestru studiów dla kierunków:
administracja I st., administracja II st., prawo studia stacjonarne i niestacjonarne:

-sesja egzaminacyjna 15-22.06.2020 r.,

-sesja poprawkowa 23-30.06.2020 r.

W bieżącym semestrze zaliczenie z przedmiotu Wychowanie Fizyczne odbędzie się na podstawie:

1. udziału w zajęciach, które odbyły się w dniach 28.02-11.03.2020 r.

2. przesłania oświadczenia o zapoznaniu się z materiałami zamieszczonymi na stronie SWFiS http://ksztalcenie.uz.zgora.pl/html/swfs.php, portalu Facebook Studium WFiS Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz przesłanych pocztą elektroniczną,

3. pracy zdalnej w dniach 12.03-15.05.2020 r. (realizacja efektów kształcenia dotyczących wiadomości na temat aktywności fizycznej) oraz w dniach 18.05-18.06.2020 r. (realizacja efektów kształcenia dotyczących samodzielnego podejmowania aktywności fizycznej);

warunkiem zaliczenia będzie przesłanie odpowiedzi na pytania lub pracy dotyczącej aktywności fizycznej oraz potwierdzenia realizacji treści programowych zamieszczonych na ww. stronie.

Nauczyciele SWFiS przesłali studentom oświadczenia i szczegóły zaliczenia na adresy milowe udostępnione w platformie StudNet. W przypadku, gdyby zajęcia zostały wznowione to zajęcia Wychowania Fizycznego będą odbywać się zgodnie z planem, ale ze względu na ograniczenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnictwo w zajęciach będzie dobrowolne.
W roku akademickim 2020/2021 studenci, którzy w bieżącym semestrze kończą zajęcia z Wychowania Fizycznego, będą mieli pełny dostęp do oferty programowej Studium.

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP) w Warszawie, dr Wojciech Federczyk, zaprasza wszystkich absolwentów studiów jednolitych oraz drugiego stopnia do uzupełniania wiedzy w zakresie administracji publicznej zdobytej w toku studiów wyższych. Dyplom Krajowej Szkoły umożliwia m.in. uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej w administracji centralnej i terenowej, w placówkach dyplomatycznych RP oraz organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Dokumenty będą przyjmowane od 1 czerwca do 14 sierpnia 2020 r., zaś rozpoczęcie egzaminów zaplanowano na 28 sierpnia 2020 r. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz programu kształcenia znajdują się na stronie KSAP: www.ksap.gov.pl

 

Szanowni Państwo Studenci WPiA UZ,

w związku z dalszym zawieszeniem zajęć dydaktycznych oraz koniecznością przyjęcia nowych zasad przeprowadzania egzaminów (w tym dyplomowych) oraz zaliczeń informuje o konieczności zapoznania się z Zarządzeniem nr 68 Rektora UZ z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych na studiach wyższych, egzaminów i zaliczeń na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich, a także zajęć na studiach podyplomowych i realizacji obowiązkowych praktyk zawodowych w okresie w okresie czasowego zawieszenia w związku z COVID-19 kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz wyciągiem z Komunikatu nr 2 Prorektora ds. Jakości Kształcenia i załącznikami nr 3 i 4.

"Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłasza II edycję Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie www.wpia.uz.zgora.pl Do Konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie napisane i obronione przez studentów WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego studiujących na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja w roku akademickim 2019/20.

Termin zgłoszenia prac (złożenia wniosku konkursowego) - 10 września 2020 r.
Formularz zgłoszenia do Konkursu (wniosek konkursowy) jest do pobrania w Dziekanacie WPiA UZ.

Skład Komisji Konkursowej: -przewodniczący: Dziekan/wyznaczony przez Dziekana samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny - członkowie: dr hab. A.Bisztyga, prof. UZ; dr hab. A. Wudarski, prof. UZ; dr hab.M. Łaszewska - Hellriegel, prof. UZ ; dr hab. A.Gorgol, prof. UZ; dr hab. T.Stanisławski, prof. UZ (Przewodniczący Zespołu kierunek Administracja); dr hab. B.Ślusarz, prof. UZ; dr hab. B.Nitschke-Szram, prof. UZ; dr hab. M.Małolepszy, prof. UZ (Przewodniczący Zespołu kierunek Prawo), prof. dr hab. J.Mazurkiewicz, Przedstawiciel Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze - fundatora nagród.

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe oraz pieniężne. Z uwagi na sytuację epidemiczną terminy przyjęte w niniejszym ogłoszeniu oraz w Regulaminie Konkursu przewidziane do dokonywania określonych czynności związanych z przeprowadzeniem Konkursu mogą zostać przesunięte, o czym informacja zostanie zamieszczona na stronie WPiA."

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiologiczną od 11.03.2020 r. zajęcia na studiach podyplomowych Kadry i płace w prawie i praktyce ed. V zostały zawieszone. Zajęcia zaplanowane na studiach podyplomowych w semestrze letnim 2019/2020 zostaną ponownie zaplanowane od października 2020 r.

dr Renata Maciejewska